ອາຄານ

ສະຫຼຸບ

  • ອ້າງອີງ 217196
  • ຈຳນວນຫ້ອງ 9 ຫ້ອງ
  • ເນື້ອທີ່ 520 m²
  • ມຸມມອງ ພາໂນລາມິກ ຟ້າ

ພື້ນທີ່

  • 7 ຫ້ອງນອນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

No information available

ລະແວກທີ່ໃກ້

No information available

ຂາຍ ອາພາດເມັນວິນລ້າ Paris 8ème Champs-Élysées

ລາຄາຮຽກຮ້ອງ

ແຈ້ງການທາງກົດຫມາຍ

  • ຄ່າທໍານຽມຂອງຜູ້ຂາຍ
  • ບໍ່ມີການດຳເນີນການ

No information available