អគារ
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème
architecture balcony chic color image copy space day design domestic life elegance glass wall horizontal house indoors interior design living room luxury mallorca mediterranean modern no people photog
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème
អគារ
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème
architecture balcony chic color image copy space day design domestic life elegance glass wall horizontal house indoors interior design living room luxury mallorca mediterranean modern no people photog
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème
លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème

សង្ខេប

  • លេខយោង 217196
  • បន្ទប់ 9 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 520 m²
  • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល មេឃ

ទីតាំង

  • 7 បន្ទប់គេង

សេវាកម្ម

No information available

នៅជិត

No information available

លក់ ផ្ទះល្វែងដូចនិង​វីទ្បា Paris 8ème Champs-Élysées

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Legal notice

  • Seller's fees
  • No procedure in progress

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.