Modern apartments in Phnom Penh

ສະຫຼຸບ

  • ອ້າງອີງ 84279806
  • ຈຳນວນຫ້ອງ 1 ຫ້ອງ

No information available

ພື້ນທີ່

No information available

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

  • ແອ
  • ລິຟ
  • ຄົນເຝົ້າປະຕູ
  • ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມ
  • ລະບົບເຕືອນໄພ
  • ຄວາມປອດໄພຂອງວິດີໂອ
  • ສະລອຍນໍ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

  • ທາງໃຫຍ່

ຂາຍ ບ້ານ Phnom Penh

€369.994

Legal notice

No information available

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.