Modern apartments in Phnom Penh

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 84279235
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 1 ຫ້ອງ

No information available

ພື້ນທີ່

 • 2 ຫ້ອງນອນ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ແອ
 • ລິຟ
 • ຄົນເຝົ້າປະຕູ
 • ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ຄວາມປອດໄພຂອງວິດີໂອ
 • ສະລອຍນໍ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

 • ທາງໃຫຍ່

ຂາຍ ບ້ານ Phnom Penh

€18.499.676

Legal notice

No information available

No information available

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.