1 5 Phnom Penh
ອາຄານ
ອາຄານ
1 5 Phnom Penh
ອາຄານ
1 5 Phnom Penh
ອາຄານ
1 5 Phnom Penh
ລະບຽງ
1 5 Phnom Penh
ຫ້ອງນ້ຳ ພື້ນໄມ້
1 5 Phnom Penh
ທະເລ
ອາຄານ
1 5 Phnom Penh
ສະຖານທີ່
ຮູບພາບ
1 5 Phnom Penh
ອາຄານ
ອາຄານ
1 5 Phnom Penh
ອາຄານ
1 5 Phnom Penh
ອາຄານ
1 5 Phnom Penh
ລະບຽງ
1 5 Phnom Penh
ຫ້ອງນ້ຳ ພື້ນໄມ້
1 5 Phnom Penh
ທະເລ
ອາຄານ
1 5 Phnom Penh
ສະຖານທີ່
ຮູບພາບ

ສະຫຼຸບ

 • ອ້າງອີງ 3702005
 • ຈຳນວນຫ້ອງ 3 ຫ້ອງ
 • ເນື້ອທີ່ 91 m²
 • ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 91 m²
 • ມຸມມອງ ພາໂນລາມິກ ເມືອງ

ພື້ນທີ່

 • 2 ຫ້ອງນອນ
 • 1 ຫ້ອງນ້ຳ
 • 1 ລະບຽງ

ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 • ແອ
 • ລິຟ
 • ຄົນເຝົ້າປະຕູ
 • ນໍ້າບໍ່ຖ້ວມ
 • ລະບົບເຕືອນໄພ
 • ຄວາມປອດໄພຂອງວິດີໂອ
 • ສະລອຍນໍ້າ

ລະແວກທີ່ໃກ້

 • ທາງໃຫຍ່

ຂາຍ ອາພາດເມັນ Phnom Penh

162.844 €

ແຈ້ງການທາງກົດຫມາຍ

No information available

No information available